1. Datos do Titular

Razón social MUNDO ESTRELLA GALICIA S.L.U.
CIF/NIF: B70476676
Domicilio social: Rúa José María Rivera Corral 6, 15008 de A Coruña
Teléfono: 981 90 1906
Enderezo de correo electrónico:   info@mundoestrellagalicia.es
Rexistro Mercantil: Rexistro A Coruña Tomo 3569 F140 C53913

2. Obxecto

As presentes condicións rexerán o uso que o Titular pon ao dispor dos usuarios da Web, que poderán ser modificadas sen previo aviso, de xeito que se recomenda a súa consulta periódica, máis aínda cando se dispoña a facer un uso efectivo de produtos e/ou servizos.

3. Condicións de acceso e uso

O acceso á web é libre e atribúe a quen o realiza a condición de Usuario, que poderá acceder aos contidos ou incluso poñerse en contacto cos seus administradores.

O Usuario debe, por tanto, ler, entender e aceptar as presentes condicións de uso antes de proceder á navegación e/ou uso dos servizos, o que suporá a súa expresa aceptación e adhesión ás mesmas nos términos e condicións que se expresan a continuación: i) Compromiso de uso dilixente dos recursos, con estrito cumprimento da lexislación vixente, con respecto aos bos costumes e á “netiqueta”, isto é, ao conxunto de normas de comportamento xeral en Internet; ii) O Usuario aceptará os termos e condicións ou bases de participación dun servizo ou recurso concreto cando estas fosen necesarias, o que será explicitamente requirido no seu caso e; iii)  Non poderá facer uso da Web fóra dos termos aceptados polas presentes condicións de uso, concretamente para fins lícitos, contrarios á moral ou á orde pública en calquera das súas expresións, ou constitutivas de delito.

Do mesmo xeito, en caso de permitirse comentarios ou entradas de opinións, o Titular non se responsabilizará en ningún caso das opinións vertidas por terceiros, aínda que se reserva o dereito a retirar ou incluso non publicar aqueles que resulten ofensivos ou inapropiados ou, no seu caso, cando tivese coñecemento efectivo do contido do publicado.

4. Propiedade intelectual e industrial

O Titular posúe tódolos dereitos sobre a Web, os seus logos, estrutura, imaxes e elementos constitutivos do código obxecto, así como a programación e enxeñaría do código fonte. Todos estes elementos, ademais das publicacións incluídas están protexidos pola normativa española e europea sobre propiedade intelectual e industrial.

Queda prohibida calquera reprodución, adaptación, modificación ou comunicación pública da totalidade ou parte dos contidos da Web, efectuada de calquera xeito ou por calquera medio, mecánico, manual ou outro, sen a autorización expresa do Titular.

Calquera ligazón realizada á Web haberá de dirixirse á “home” ou páxina de inicio, prohibíndose a realización de ligazóns profundas ou dirixidas a outros contidos distintos do mencionado.  Do mesmo xeito, queda prohibida a práctica de navegación sobre marcos ou “frames”.

5. Protección de datos de carácter persoal.

O Titular adoptou tódalas medidas de seguridade, tanto técnicas como organizativas, esixidas pola normativa en protección de datos, máis concretamente segundo Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e o Regulamento 2016/679 Europeo de Protección de Datos.

Poderá atoparse toda a información a este respecto no apartado denominado Política de Privacidade.

6. Lexislación e xurisdición aplicable.

As presentes Condicións están suxeitas ao ordenamento xurídico español, sometendo calquera controversia aos xulgados e tribunais da cidade de A Coruña, con renuncia a calquera outro foro xeral ou especial que lles puidese corresponder, agás nos casos nos que o foro corresponda ao domicilio do Usuario na súa condición de consumidor.